18 באוקטובר 2020

עדכון לקוחות: נוהל ניתוב תיקי אכיפה בתחום הבטיחות בעבודה בענף הבנייה

לאחרונה פורסם על ידי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים "נוהל ניתוב תיקי אכיפה בתחום הבטיחות בעבודה בענף הבנייה". הנוהל עוסק בהפרות בטיחות הכלולות בתוספת השנייה לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011, ומגדיר את הכללים לניתוב התיקים מניהול במסגרת הליך מנהלי – לניהול במסגרת הליך פלילי.
בהתאם לאמור בנוהל, הגם שברירת המחדל במרבית המקרים בהפרות אלו הינה אכיפה בדרך של הליך מנהלי, קובע משרד העבודה כי במקרים מסוימים ישנה הצדקה לטיפול בהפרות האמורות דווקא במסגרת הליך פלילי.
לטעמנו, מצטרף נוהל זה למגמת ההחמרה בפיקוח ובאכיפה בתחום הבטיחות בעבודה.

להמשך קריאה

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור