10 במאי 2020

G-CAPITAL | שאלות ותשובות בקשר לתקופת משבר הקורונה

בהודעה שפרסם סגל רשות ניירות ערך ביום 7 במאי 2020 בקשר להתנהלות חברות ציבוריות ותאגידים מדווחים בתקופת המגבלות למניעת התפשטות נגיף הקורונה, הובהרו מספר נושאים:

• דירקטורים חיצוניים ובלתי תלויים רשאים לוותר על שכרם כאות סולידריות או מסיבות אחרות שנובעות מהתמודדות התאגיד עם משבר הקורונה;

• דוח תזרים מזומנים חזוי יכול לכלול ניתוח רגישות אודות ההנחות המרכזיות העומדות בבסיסו בקשר למשתנים שאינם תלויי שוק, אם המידע נחוץ לשם הבנת השלכות פוטנציאליות של משבר הקורונה;

• כן הובהר כי קיימת אפשרות שלא לצרף לדוחות הכספיים הערכת שווי שנועדה לצורך בחינת ירידת ערך תקופתית של מוניטין גם אם מתקיימים סממנים המעידים על ירידת ערך וגם אם סכום בר ההשבה אינו פי שניים מהערך בספרים, בתנאים שנקבעו.

לקריאה נוספת

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור