17 באוגוסט 2020

G-CAPITAL | עדכון עמדת רשות ניירות ערך - ביטוח דירקטורים ונושאי משרה

על רקע השלכות משבר הקורונה והשינויים שחלו בעקבותיו בשוק ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, ובהמשך לעדכון
Best Practice) מחודש יוני 2020 של עמדת סגל רשות ניירות ערך בנושא מדיניות תגמול ) – שלפיו אין חובה לקבוע במדיניות
התגמול תקרה לסכום הפרמיה ולסכום ההשתתפות העצמית שבפוליסות ביטוח נושאי משרה, אלא די בכך שמדיניות
התגמול תכלול התייחסות לגבולות האחריות בהתאם לפוליסות הביטוח, וזאת ככל שעלות הפרמיה וגובה ההשתתפות
העצמית יהיו בהתאם לתנאי השוק במועד עריכת הפוליסה, ובעלות שאינה מהותית לחברה 1 – פורסם אתמול עדכון נוסף
לעמדה זו.
מאחר שהעמדה כאמור לעיל הינה מחודש יוני 2020 , ומרבית החברות טרם עדכנו את מדיניות התגמול שלהן, סגל רשות
ניירות ערך הבהיר כי ביחס למדיניות תגמול בתוקף, שכוללת התייחסות לפרמיה ולסכומי השתתפות עצמית, התקשרות
של חברה עם גורם מבטח לא תיחשב ככזו שנעשתה בחריגה מהותית מהאישור הקיים או כעסקה שבהליך אישורה נפל פגם
מהותי, גם אם תיעשה בתנאים שונים מאלו שנקבעו במדיניות התגמול ביחס לרכיבי הפרמיה וההשתתפות העצמית
בלבד; ובתנאי:
– שתיעשה בתנאי שוק;
– לא תהיה מהותית לחברה;
– וועדת התגמול של החברה אישרה את ההתקשרות וזאת עד למועד האסיפה הכללית הקרובה שתכנס החברה.
המשמעות הינה שניתן כיום לאשר את חידוש פוליסות הביטוח אשר חורגת בסכום הפרמיה ובסכום ההשתתפות
העצמית מאלו הנקובים במדיניות התגמול, בתנאים המפורטים לעיל.

להמשך קריאה

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור