07 במאי 2020

עדכון עמדה משפטית בקשר עם נאותות הגילוי בדבר בטוחות ו/או שעבודים שניתנו ע"י תאגידים מדווחים להבטחת פירעון תעודות התחייבות

בהתאם לפרסום מיום 3 במאי 2020, בוצעו מספר עדכונים בעמדה משפטית של סגל רשות ניירות ערך (103-29), בעניין הגילוי בדבר בטוחות ואו שעבודים שניתנו על ידי תאגידים מדווחים להבטחת פירעון תעודות התחייבות. לפירוט עמדת הסגל הקודמת והעדכונים שחלו בה ראו להלן.

לקריאה נוספת

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור