09 בספטמבר 2019

עדכון לקוחות G-CAPITAL גיוון מוצרים פיננסיים

בחודש אוגוסט 2019 פרסמה רשות ניירות ערך להערות הציבור, מסמך היוועצות שעניינו בחינת הנפקה של אגרות חוב היברידיות, שתאפשרנה לחברה המנפיקה לדחות את תשלומי הקרן או הריבית של אגרות החוב, כאשר זכויות המחזיקים בהם נחותות לעומת ההתחייבויות של החברה.

בהקשר זה יצוין, כי בהתאם לתיקון לתקנון הבורסה, קיימת כבר כיום אפשרות להנפיק אגרות חוב ואגרות חוב ניתנות להמרה המשלמות גם במניות, קרי, שניתן לשלם את תשלומי הקרן או הריבית בגינן גם באמצעות הנפקת מניות (וראו לעניין זה להלן).

בנוסף, פרסמה רשות ניירות ערך מסמך היוועצות להערות הציבור, המציג מאפיינים של עסקאות איגוח פשוטות יחסית.

 

לקריאה נוספת

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור