14 בינואר 2016

גורניצקי מייצגים את חברת נצבא בהסדר נושים של חברת התחנה המרכזית החדשה בתל אביב בע"מ

ייצוג חברת נצבא וחברות בנות שבשליטתה בהליך הקפאת ההליכים והסדר הנושים של חברת התחנה המרכזית החדשה בתל אביב בע"מ, אשר בבעלותה חלקים ממבנה התחנה המרכזית החדשה בת"א.

בראשית שנת 2012 ניתן צו הקפאת הליכים כנגד החברה ומונו לה נאמנים. במסגרת הליך הקפאת ההליכים טענו הנאמנים כי יש להדחות את חובה המובטח בשעבודים של החברה בשווי העולה על 280 מיליוני ש"ח לחברות בנות בבעלותה של נצבא. במסגרת ההליך מתברר כעת מעמד החוב לנצבא. בנוסף, בית המשפט ערך מכרז במטרה למכור את נכסי החברה. חברה בשליטתה של נצבא זכתה במכרז בתמורה לסך של 320 מיליון ש"ח. אגב זכייתה במכרז, גיבשה נצבא הסדר נושים בחברה, במסגרתו הוסדר פירעון החוב של הנושים בחברה, לרבות פירעון החוב לנצבא.

את חברת נצבא ייצגו פנחס רובין (יו"ר הפירמה), ירון אלכאוי (שותף) ואמנון ביס

See full story (Hebrew)לקריאה נוספת בגלובס

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור