22 בפברואר 2017

גורניצקי מייצגים את חברת מליסרון בע"מ במהלך חדשני של הצעת רכש חליפין להחלפת סדרת אגרות חוב

גורניצקי ייצגו את מליסרון בע"מ במהלך חדשני של הצעת רכש חליפין, שבמסגרתה בוצעה לראשונה החלפה של אגרות חוב באמצעות מכרז על יחס ההחלפה.

במסגרת המהלך הוחלפה אגרות חוב בעלות מח"מ קצר באגרות חוב בעלות מח"מ ארוך (אשר הונפקו בדרך של הרחבת סדרה סחירה), וזאת בהיקף כולל של כ-540 מיליון ₪. הצעת רכש החליפין בוצעה באמצעות הליך ראשון מסוגו בדרך של מכרז על יחס ההחלפה, המאפשר לחברה לבחור את יחס ההחלפה בין אגרות החוב המוחלפות לבין אגרות החוב המחליפות, וכן את כמות אגרות החוב אותן החברה מעוניינת להחליף בהתאם להצעות המחזיקים.

את מליסרון בע"מ ייצגו שרון ורקר-שגיא (שותפה), ענבל זכאי-חורב (עו"ד בכירה), אורי הלר ושי חן.

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור