30 בנובמבר 2016

גורניצקי מייצגים את מנורה מבטחים בגיוס הון משני בסך של 100 מיליון ש"ח.

גורניצקי יצגו את מנורה מבטחים ביטוח בע"מ בהתקשרות עם שני גופים מוסדיים, צדדים שלישיים שאינם קשורים לקבוצת מנורה, בכתב התחייבות נדחה, לפיו העמידו למנורה ביטוח סך של 100 מיליון ש"ח, שתמורתו הוכרה כהון משני מורכב של מנורה ביטוח בהתאם לאישור של הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

את מנורה מבטחים ביטוח בע"מ ייצגה שרון ורקר-שגיא (שותפה).

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור