07 ביולי 2020

G-CAPITAL | עדכונים משולחן רשות ניירות ערך

רשות ניירות ערך פרסמה לאחרונה מספר עדכונים, הודעות ודוחות ביקורת, בנושאים שונים: 

  • עדכון ביחס למדיניות התגמול, לפיו אין חובה לקבוע במדיניות התגמול תקרה לסכום הפרמיה ולסכום ההשתתפות העצמית שבפוליסות ביטוח נושאי משרה.
  • הודעה לחברות ביחס לפרסום וולונטרי של תרגומי דיווחים לשפה האנגלית במערכת המגנא.
  • תשובה המבהירה את היקף המידע שיש לכלול בדוח השנתי באשר להשכלתם ועיסוקם של הדירקטורים ב-5 השנים האחרונות.
  • תוצאות ביקורת רוחב בנושא תגמולים לבעלי שליטה, לקרוביהם ולמנכ"ל החברה.
  • תוצאות ביקורת רוחב בנושא ביקורות שמאויות מקרקעין של שני נכסי נדל"ן מניב הממוקמים בארה"ב.

להמשך קריאה

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור