21 בנובמבר 2019

השקעות של גופים מוסדיים בישראל בקרנות השקעה - לקראת פקיעת תוקפה של הוראת השעה.

השקעות של גופים מוסדיים בישראל בקרנות השקעה – לקראת פקיעת תוקפה של הוראת השעה.

בתום השנה האזרחית הקרובה יפוג תוקפה של הוראת השעה הקובעת כי משקיעים מוסדיים רשאים לשלם עמלות ניהול חיצוני (בשיעור של 0.25% מסך שווי הנכסים המשוערך של קופת הגמל בתום שנת הכספים שחלפה) מנכסי קופות הגמל. על רקע זה, עולות שאלות רבות בנוגע לגורלן של אותן עמלות ניהול חיצוני ושל התקרה החלה כיום על תשלומן. לשאלות וסוגיות אלה עשויה להיות השלכה, בין היתר, על השקעות של גופים מוסדיים בישראל בקרנות השקעה.

השותפה גילה פונטה-שלוש במאמר לקראת פקיעת תוקפה של הוראת השעה.

לקריאה נוספת

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור