08 ביוני 2016

גורניצקי ייצגו בהצלחה את הדירקטורים של חברת צמיחה

גורניצקי ייצגו בהצלחה את הדירקטורים של החברה הציבורית צמיחה אינווסטמנט האוס בע"מ בבקשה לאישור תובענה נגזרת כנגדם.

הבקשה נסובה על השקעת החברה בקידוח הנפט של חברת שמן משאבי נפט וגז בע"מ בים התיכון, אשר לימים נתגלה כקידוח אכזב, בשעה שגם בעלת השליטה בצמיחה הייתה מושקעת בו. בקשר עם השקעה זו נטענו נגד הדירקטורים של צמיחה טענות לאישור עסקה נגועה בעניין אישי של בעל השליטה, אשר לא גולה ולא אושר כדין; וכן לביצוע עסקה פזיזה ורשלנית, שיש בה משום הפרת חובות אמון וזהירות כלפי החברה. בית המשפט הכלכלי (כבוד השופטת רות רונן) הוציא תחת ידיו פסק דין מקיף ומנומק, הקובע כי ההשקעה בשמן לא הייתה נגועה בעניין אישי ואף לא עסקה רשלנית. אגב כך, ערך בית המשפט דיון נרחב (ו"חלוצי" בחלקו) בסוגיות עקרוניות בדיני תאגידים העולות מן המקרה, ובהן: כיצד יש לבחון עניין אישי בהשקעה של חברה במיזם שגם בעל השליטה מושקע בו? מתי ובאילו תנאים רשאים דירקטורים להסתמך על חוות דעת מקצועיות; ומהי מידת המעורבות הנדרשת מהדירקטורים באישור עסקאות מהותיות עבור החברה. בתום הדיון המעמיק, דחה בית המשפט מכל וכל את הטענות נגד הדירקטורים ופסק הוצאות לטובתם.

את חברי הדירקטוריון של צמיחה ייצגו עורכי הדין נועם רונן (שותף) ונגה חרובי.

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור