03 באוגוסט 2020

G-CAPITAL | הפצת ניירות ערך כהתחייבות חיתומית וגילוי אודות קשרים בין נותן התחייבות מוקדמת לבין בעלי זיקה להנפקה

בעמדה משפטית שפורסמה ביום 2 באוגוסט 2020 הודיע סגל רשות ניירות ערך כי לעמדתו, קיימת חזקה כי מפיצים של ניירות ערך וגורמים קשורים אליהם, אשר רוכשים ניירות ערך בהנפקות שהם משמשים בהן כמפיצים, ומוכרים את ניירות הערך שרכשו בהנפקה תוך תקופה של 6 חודשים או פחות לאחר הרכישה בהנפקה, משמשים כחתם בהנפקה.

לפיכך, לגבי גורם כאמור יחולו ההוראות בדין החלות על חתם (אשר התחייב בהתחייבות חיתומית), כגון חובת החתימה על התשקיף.

בהקשרים אלו אף יצוין כי פורסמה גם תשובת סגל הרשות לפיה במסגרת הגילוי בתשקיף על קיומן של התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים, יש לכלול גם פרטים על טיב בקשר בין נותן ההתחייבות המוקדמת לבין גוף בעל זיקה בהנפקה ומידע על סוג המשקיע המסווג.

להמשך קריאה

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור