13 במאי 2020

עמדת סגל רשות ניירות ערך - השפעות משבר הקורונה על הגילוי והדיווח הכספי הנכלל בדוח רבעון ראשון 2020

ביום 11 במאי 2020 פרסמה רשות ניירות ערך עמדת סגל חשבונאית 99-7 בדבר השפעות משבר הקורונה על הגילוי והדיווח הכספי הנכלל בדוחות הכספיים לרבעון הראשון של שנת 2020.

עניינה של עמדת הסגל במתן דגשים באשר לגילוי הנדרש במסגרת הדוח העיתי לרבעון ראשון לשנת 2020 ולדוחות העתיים העוקבים, בקשר להשלכות משבר הקורונה. עמדה זו כוללת דגשים הנוגעים לגילויים הנדרשים במסגרת דוח הדירקטוריון, דגשים לגילויים הנדרשים במסגרת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים (IFRS), ודגשים בקשר עם אפקטיביות הבקרה הפנימית ועבודת רואה החשבון המבקר.

לקריאה נוספת

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור