14 באוגוסט 2017

גורניצקי מייצגים את ש.י.ר שלמה נדל"ן בהצעת רכש חליפין להחלפת סדרת אגרות חוב.

גורניצקי ייצגו את ש.י.ר שלמה נדל"ן בע"מ, מקבוצת שמלצר, בהצעת רכש חליפין, שבמסגרתה הוחלפו אגרות חוב בעלות מח"מ קצר באגרות חוב בעלות מח"מ ארוך, באמצעות הרחבת סדרת אגרות חוב נסחרת והחלפתה בסדרת חוב נסחרת אחרת, וזאת בהיקף כולל של כ-128 מיליון ש"ח.

הצעת רכש החליפין בוצעה באמצעות הליך של מכרז על יחס ההחלפה, המאפשר לחברה לבחור את יחס ההחלפה בין אגרות החוב המוחלפות לבין אגרות החוב המחליפות, וכן את כמות אגרות החוב אותן החברה מעוניינת להחליף, בהתאם להצעות המחזיקים.

את ש.י.ר שלמה נדל"ן ייצגו שרון ורקר-שגיא (שותפה) ושרון שטראוס (עו"ד).

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור