12 בספטמבר 2017

גורניצקי מייצגים את בנק הפועלים בתובענה ייצוגית בקשר עם דוחות כספיים שפורסמו על ידו.

גורניצקי ייצגו את בנק הפועלים בבקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה נגד הבנק ונגד נושאי משרה במסגרתה נטען כי המשיבים הפרו את הדין כאשר נמנעו מלפרסם כי בדוחות הרבעוניים של הבנק הופרשו סכומים בגין החקירה המתנהלת נגד הבנק בארה"ב וכן לא גילו את שיעורן של הפרשות אלה, על אף שמדובר במידע מהותי אותו הבנק היה מחויב לחשוף ואי גילויו מהווה הטעיה. בשבוע שעבר ניתן פסק דינה של כב' השופטת רות רונן אשר דחה את הבקשה.

את בנק הפועלים ייצגו פנחס רובין (ראש המשרד), ירון אלכאוי (שותף) ועו"ד שירין גבאי מצגר.

חדשות ופרסומים קשורים

הקש Enter כדי לחפש או ESC כדי לסגור