G- CAPITAL- עדכונים מעולם שוק ההון - גורניצקי ושות' –3 באפריל 2017

שלום רב,

 

שלום רב,

ביום 30 במרץ 2017 פורסם ברשומות תיקון לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970 ("תקנות הדיווח"), כמפורט בתמצית בסקירה להלן:


הקלות לתאגיד קטן - פרסום דוחות רבעוניים

בהתאם לנוסח התיקון, תאגיד קטן, שהציבור לא מחזיק אגרות חוב שהנפיק, יגיש דוח חצי שנתי במקום דוח רבעוני. יודגש כי, תאגיד קטן שיבקש להמשיך ולהגיש דוח בכל רבעון, בהתאם לדין הקיים טרם התיקון, יהיה רשאי לעשות כן. בהתאם להודעת רשות ניירות ערך מיום 3.4.2017, החל מדוחות הרבעון הראשון של שנת 2017, ניתן ליישם את ההקלה.
בהתאמה להקלה האמורה, תוקנו תקנות הדיווח באופן שאלו הותאמו לדיווח עתי (שלגבי תאגיד קטן הוא חצי שנתי) במקום דיווח רבעוני.
תאגיד קטן שיישם את ההקלה, ולאחר מכן הנפיק אגרות חוב לציבור, היה רשאי להמשיך לדווח דיווחים חצי שנתיים לתקופות הדיווח שיסתיימו בתוך 12 חודשים ממועד הנפקת אגרות החוב לציבור.

בנוסף, בהתאם לתיקון, "ברירת המחדל" של תאגיד קטן הוא דיווח בהתאם להקלות הדיווח, כולן או חלקן, לפי בחירתו. בהתאמה, תאגיד קטן לא יידרש לדווח על תחילת דיווח בהקלות הדיווח אלא ידווח על הפסקת דיווח בהתאם להקלות הדיווח. אולם, על תאגיד שהחליט שלא לדווח בהתאם להקלות הדיווח (כולן או חלקן) יחולו ההוראות הרלבנטיות החלות על תאגיד שאינו קטן, והוא לא יהיה רשאי לדווח בהתאם להקלות (כולן או חלקן) באותה שנת דיווח.

כמו-כן, הוספה חלופה נוספת לתנאים שעם התקיימותם תאגיד ייחשב תאגיד קטן, לפיה תאגיד ייחשב תאגיד קטן אם ניירות הערך שלו אינם נסחרים בבורסה (זאת, בנוסף לתנאי של שווי המניות הנמוך מהשווי הקבוע בתקנות ולתנאי של הערך הנקוב של אגרות החוב הנמוך מהקבוע בתקנות).

 

חשיפה לסיכוני שוק בדוח הדירקטוריון

בהתאם לתיקון, צומצמה החובה לכלול בדוח הדירקטוריון פרטים בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם (בהתאם לתוספת השנייה לתקנות הדיווח), לשני מקרים:

1. כאשר בדוחות הכספיים של התאגיד הוצג מגזר בר דיווח שהוא מגזר פעילות פיננסי.

2. כאשר לתאגיד קיימת פעילות פיננסית מהותית. לעניין זה נקבע כי יראו תאגיד ככזה שקיימת לו פעילות פיננסית מהותית כאשר סך כל שווי הנכסים הפיננסים לפי שווי הוגן, או כאשר סך כל שווי ההתחייבויות הפיננסיות לפי שווי הוגן או תוצאת ניתוח הרגישות, לאחד או יותר מסיכוני השוק בסוף תקופת הדיווח - מהווה 50% לפחות מההון של התאגיד ו-10% מסך כל הנכסים, בערכים מוחלטים, לפי הדוחות המאוחדים.

יצוין כי עד לתיקון חלה חובת הפירוט של חשיפה לסיכוני שוק על כלל התאגידים, למעט אלו אשר סווגו כ"תאגיד קטן" ואשר חלו לגביהם אחד מהתנאים דלעיל. נוכח התיקון כאמור, תחול הקלה זו על כלל התאגידים (בכפוף להתקיימות אחד מהתנאים כאמור).

תחילתו של תיקון זה 30 ימים מיום פרסומו - 29.4.2017

[לנוסח התיקון לחץ כאן]
[לנוסח התקנות לאחר שילוב התיקון לחץ כאן]

 

לצפייה כקובץ PDF לחץ כאן

 
מערכת G-Capital Markets
 

המידע הכלול במסמך זה הינו מידע כללי ותמציתי בלבד, אינו מחליף את הצורך בעיון מלא ומעמיק בנוסח המלא של ההחלטה/הפרסום/הוראת החוק הרלוונטיים, הוא אינו מהווה חוות דעת משפטית או יעוץ משפטי ואין להסתמך עליו.
להרשמה לרשימת התפוצה נא לפנות למערכת G-Capital Market בכתובות המייל הרשומות לעיל.