G- CAPITAL- עדכונים מעולם שוק ההון - גורניצקי ושות' - 25 ביולי 2017

שלום רב,

 

בסקירה זו אנו מבקשים להביא לידיעתכם הבהרות שפרסם סגל רשות ניירות ערך לעמדת סגל משפטית בעניין "צירוף דוח אירועים וכתבי הסכמה למסמכי הצעה". 

דוח אירועים
הסכמת רואה החשבון המבקרמערכת G-Capital Markets
sagy@gornitzky.co.il עו"ד שרון ורקר-שגיא
shiloni@gornitzky.co.il עו"ד יאיר שילוני

המידע הכלול במסמך זה הינו מידע כללי ותמציתי בלבד, אינו מחליף את הצורך בעיון מלא ומעמיק בנוסח המלא של ההחלטה/הפרסום/הוראת החוק הרלוונטיים, הוא אינו מהווה חוות דעת משפטית או יעוץ משפטי ואין להסתמך עליו.
להרשמה לרשימת התפוצה נא לפנות למערכת G-Capital Market בכתובות המייל הרשומות לעיל.