G-CAPITAL- עדכונים מעולם שוק ההון - גורניצקי ושות' - 24 באוגוסט 2017

24 באוגוסט 2017 חזרה אל כל הידיעונים

שלום רב,


בסקירה זו אנו מבקשים להביא לידיעתכם, בתמצית, מספר תשובות שפרסמה רשות ניירות ערך בחודש אוגוסט 2017 בנושא מתכונת הדיווח של תאגיד קטן פטור.


במסגרת עדכון לעמדה משפטית מספר 104-18 בעניין מתכונת הדיווח של תאגיד קטן פטור - קרי, תאגיד קטן שהציבור לא מחזיק באיגרות חוב שלו - פורסמו, בין היתר, מספר שאלות ותשובות חדשות, שעיקריהן יובאו להלן:


1. סגל הרשות הבהיר כי תאגיד קטן פטור ייהנה מהאפשרות לדווח דוחות כספיים במתכונת חצי שנתית, אף במקרה בו חברה מוחזקת שלו הינה תאגיד מדווח המפרסם לציבור דוחות כספיים רבעוניים. עם זאת, עליו לפרסם במסגרת דוח מיידי את הדוחות הרבעוניים של החברה המוחזקת כפי שאלו פורסמו על ידה.


2. עוד הבהיר סגל הרשות כי, הצגה של נתונים כספיים רבעוניים (לרבות דוחות כספיים לרבעון הראשון או השלישי, סקורים או שאינם סקורים) לדירקטוריון של תאגיד קטן פטור, אשר אינם מפורסמים לציבור, אינם משנים את זכאותו של התאגיד לפרסם דוחות כספיים במתכנות חצי שנתית, והוא אינו חייב לפרסם אותם לציבור. בנוסף הובהר כי דיווח פנימי כאמור, גם אם הוא מהווה "דיווח כספי ביניים" כהגדרתו ב- IAS34, אינו משנה את הגדרת "תקופת הביניים השוטפת" בדוחות הכספיים החצי שנתיים (בהתאם להוראות סעיף 20 ל-IAS34), כך שתקופת הביניים השוטפת בדוחות החצי שנתיים תיוותר תקופה של שישה חודשים.


3. כמו-כן, במענה לשאלה מה המועד בו צריך תאגיד שהפך לתאגיד קטן, המבקש ליישם רק חלק מההקלות הקבועות ביחס לתאגידים קטנים, להודיע על כך לציבור, הבהיר סגל הרשות כי על התאגיד לפרסם דיווח מיידי ביחס להחלטה ליישם רק חלק מההקלות, תוך התייחסות להקלות שבכוונתו ליישם, עוד לפני היישום בפועל. למשל, רק במידה והדוח המיידי יפורסם לפני פרסום הדוח התקופתי לשנת 2017, יוכל התאגיד ליישם את ההקלות הרלוונטיות אותן הוא מבקש לאמץ במסגרת הדוח התקופתי של אותה שנה. אולם אם הדיווח המיידי יפורסם לאחר פרסום הדוח התקופתי, התאגיד יוכל ליישם את ההקלה החל מהדוח העתי העוקב.


4. סגל הרשות הבהיר כי ההקלות לתאגיד קטן חלות על תאגיד מדווח בלבד, כך שתאגיד קטן פטור שנדרש לצרף לדוח הצעה או לדוח עסקה שהוא מפרסם דוחות כספיים או מידע כספי של חברה פרטית, יצרף דוחות כספיים או מידע כספי של החברה הפרטית במתכונת רבעונית.

 

מערכת G-Capital Markets
sagy@gornitzky.co.il עו"ד שרון ורקר-שגיא
shiloni@gornitzky.co.il עו"ד יאיר שילוני

המידע הכלול במסמך זה הינו מידע כללי ותמציתי בלבד, אינו מחליף את הצורך בעיון מלא ומעמיק בנוסח המלא של ההחלטה/הפרסום/הוראת החוק הרלוונטיים, הוא אינו מהווה חוות דעת משפטית או יעוץ משפטי ואין להסתמך עליו.
להרשמה לרשימת התפוצה נא לפנות למערכת G-Capital Market בכתובות המייל הרשומות לעיל.