G- CAPITAL- עדכונים מעולם שוק ההון - גורניצקי ושות' - 14 בפברואר 2017

14 בפברואר 2017 חזרה אל כל הידיעונים

שלום רב,
בסקירה זו אנו מבקשים להביא לידיעתכם עדכונים בקשר עם עמדת סגל רשות ניירות ערך בעניין "גילוי בדבר תזרים מזומנים חזוי".

 

ביום 5 בפברואר 2017 עודכנה עמדת סגל משפטית 105-27 מחודש אפריל 2014[1] בעניין "גילוי בדבר תזרים מזומנים חזוי". העדכון הנוכחי מתרכז ב"תזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת", המחייב פרסום תזרים מזומנים חזוי.

 

במסגרת העדכון, פורטו מקרים שאותם יראו כתזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת (לרבות מספר דוגמאות מספריות להמחשה אשר צורפו כנספח א' לעמדה), ובכלל כך:

  • מקרה בו התאגיד הציג תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת הן בשנת הדיווח הקודמת והן בתקופה מצטברת של 6 חודשים, 9 חודשים או 12 חודשים בשנת הדיווח הנוכחית; לעניין זה יצוין כי גם אם תזרים המזומנים באחד או יותר מהרבעונים בשנה העוקבת היה חיובי, אולם בתקופה המצטברת האמורה היה שלילי, הרי שלעמדת סגל הרשות מדובר בתזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת;
  • מקרה בו התאגיד הציג תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת בשתי שנות הדיווח הקודמות וכן בתקופה מצטברת של 3 חודשים בשנת הדיווח הנוכחית;
  • מקרה בו התאגיד הציג תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת בתקופה של שישה רבעונים רצופים ובכל אחד מרבעונים אלו.

יש לשים לב, כי סגל הרשות הבהיר כי ייתכנו מקרים בהם תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת במשך זמן קצר יותר יעלה לכדי "תזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת". כך למשל, ארבעה רבעונים רצופים בהם נרשם תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת, כאשר התאגיד נקלע למשבר פיננסי שעשוי להביא את הדירקטוריון למסקנה כי כבר ברבעון הרביעי הרצוף מצוי התאגיד במצב בו יש תזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת.

עוד הובהר בעמדת הסגל כי ביחס לתקופה מצטברת הקצרה מששה רבעונים (רצופים או שנה קלנדרית ומחצית שנה עוקבת) על הדירקטוריון להפעיל שיקול דעת ולבחון, בין היתר, האם הסיבה לקיומו של תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת מקורה בפרמטרים שאינם צפויים להימשך בתקופה העוקבת (כגון אירוע חד פעמי, מאפייני הענף וכו').

 

ביחס לסימן האזהרה של גרעון בהון החוזר או בהון החוזר לתקופה של 12 חודשים בצירוף תזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת[2], הציג סגל הרשות פרשנות חדשה, שתהא בתוקף החל מהדוח התקופתי לשנת 2016, לפיה סימן האזהרה כאמור יתקיים אצל התאגיד רק במקרה בו קיים אצל התאגיד גירעון בהון החוזר הן בדוחות הכספיים המאוחדים והן בדוחות הסולו, וזאת בצירוף תזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת הן בדוחות הכספיים המאוחדים והן בדוחות סולו. דהיינו, במידה ויתקיים גירעון בהון החוזר בצירוף תזרים מזומנים שלילי מתמשך רק בדוחות המאוחדים או רק בדוחות סולו, לא התקיים סימן אזהרה כאמור[3] (ראו דוגמאות להמחשה אשר צורפו כנספח ב' לעמדה).

 

לעמדת סגל הרשות, מקום בו תאגיד אינו נדרש לכלול בדוחותיו העיתיים דוחות סולו, אזי סימני האזהרה ייבחנו בהתאם לדוחות הכספיים המאוחדים בלבד.

 

 [לצפייה בעמדת הסגל, לחץ כאן]


[1] לפרסום של משרדנו בקשר עם עמדת הסגל מחודש אפריל 2014 לחץ כאן.
[2] סימן אזהרה הקבוע בתקנה 10(ב)(14)(א)(3) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות").
[3] יצוין כי במקרה של גירעון בהון החוזר או בהון החוזר לתקופה של 12 חודשים בצירוף תזרים מזומנים שלילי מתמשך רק בדוחות המאוחדים או רק בדוחות סולו, מתקיים סימן האזהרה הקבוע בתקנה 10(ב)(14)(א)(4) לתקנות הדוחות ועל דירקטוריון התאגיד יהיה לבחון האם המצב העובדתי האמור מצביע על בעיית נזילות, לפרט את הבחינה אותה הוא ביצע ואת הנימוקים להחלטתו.

 

 

 להורדה כ-PDF

 
 
מערכת G-Capital Markets
 

המידע הכלול במסמך זה הינו מידע כללי ותמציתי בלבד, אינו מחליף את הצורך בעיון מלא ומעמיק בנוסח המלא של ההחלטה/הפרסום/הוראת החוק הרלוונטיים, הוא אינו מהווה חוות דעת משפטית או יעוץ משפטי ואין להסתמך עליו.
להרשמה לרשימת התפוצה נא לפנות למערכת G-Capital Market בכתובות המייל הרשומות לעיל.