G-CAPITAL- עדכונים מעולם שוק ההון - גורניצקי ושות' - 25 בספטמבר 2017

25 בספטמבר 2017 חזרה אל כל הידיעונים

שלום רב,

 

בסקירה זו אנו מבקשים לסקור בפניכם את החלטת ועדת האכיפה המנהלית של הרשות לניירות ערך מחודש ספטמבר 2017, לאישור הסדר אכיפה בגין הצעת ניירות ערך לציבור ללא תשקיף.

 

בהחלטת ועדת האכיפה המינהלית מיום 4 בספטמבר 2017 , נדון הסדר אכיפה שהתייחס למספר הפרות בעניין הצעת ניירות ערך לציבור שלא על פי תשקיף, בניגוד לסעיף 15 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך") ובניגוד לפטורים שנקבעו בחוק ניירות ערך לחובת פרסום תשקיף.


כפי שהובהר בהחלטה, מדובר בהפרה ראשונה של הצעה לציבור ללא פרסום תשקיף, אשר נדונה בפני ועדת האכיפה המנהלית ולפיכך הגישה שננקטה בהפרה זו היתה גישה מקלה, כמתואר להלן.


עיקרי העובדות: שתי חברות פרטיות, שעיסוקן גיוס כספים ממשקיעים שונים, בעיקר מהציבור החרדי, וניתובם להשקעה במיזמים מתחומים שונים, ביצעו בין השנים 2011-2015 הצעה לעשרות רבות של משקיעים בכל אחת מהשנים וזאת במסגרת משא ומתן ישיר מול המשקיעים. בפועל, גייסו החברות כספים מיותר מ-35 משקיעים במהלך 12 חודשים רצופים. בנוסף, קיימו אסיפות משקיעים, בהן חולקו למעל ל-250 משקיעים פוטנציאליים מסמכי השקעה אשר כללו נתונים מהותיים לגבי מהות ההשקעה ותנאיה; חילקו למשקיעים דפי מידע שכללו נתונים רלבנטיים להשקעות מוצעות כולל מחירי מניות, תשואה צפויה ועוד; פנו טלפונית למשקיעים והציעו רכישת ניירות ערך שונים תוך התייחסות לנתונים מהותיים של ההשקעה כולל מחיר המניה, מינימום השקעה, רווחים ועוד; ופרסמו מספר פרסומים בעיתונות ובהם נתוני השקעה כולל תאריך, תשואה צפויה ועוד.


החברות וכן בעל השליטה בהן (שכיהן כדירקטור בשתי החברות, היה מעורב במשאים ומתנים עם המשקיעים הפוטנציאליים ובפעילותן השוטפת), הודו בכל העובדות שייחסה להן רשות ניירות ערך והודו בהפרות שצמחו מעובדות אלו.


החלטת ועדת האכיפה: ועדת האכיפה המנהלית סקרה את הכלל הקבוע בסעיף 15 לחוק ניירות ערך, לפיו כל הצעה לציבור מחויבת בפרסום תשקיף שהרשות התירה את פרסומו, והבהירה כי התשקיף הינו מסמך הגילוי הבסיסי בהנפקה שמבצעת חברה ואשר בלעדיו יימנע מן המשקיע הסביר השוקל השקעתו בחברה מידע ראשוני וחיוני לגבי החברה ולגבי טיב ניירותיה, וכי חובת התשקיף מבוססת על שאיפת המחוקק להעניק למשקיע יכולת אפקטיבית להעריך את הסיכונים והסיכויים הגלומים בהשקעה המוצעת לו. הוועדה המשיכה וציינה כי דרישת הגילוי הנאות הכרוכה בפרסום התשקיף סויגה במספר סייגים, המתייחסים למקרים מסוימים בלבד, בהם מתייתר הצורך בפרסום תשקיף בעקבות הצעה לציבור, וזאת משיקולים שונים, כגון שיקולי עלות תועלת בשל מספר משקיעים מצומצם, נסיבות בהן קימת הגנה חלופית למשקיע, או כאשר אין חשש מפערי כוחות בין הצדדים שיחשפו את המשקיעים להשקעה לא מושכלת. סייגים אלו לא חלים במקרה זה.


הוועדה סברה כי מתעוררת השאלה מה דינה של חברה אשר הפרה את הוראת סעיף 15 לחוק ניירות ערך והציעה ניירות ערך שלה לציבור משקיעים אולם לא פרסמה תשקיף - באילו מקרים תחויב בכל זאת בפרסום תשקיף על מנת להגן על המשקיעים בניירות הערך והאם בכל מקרה המחדל של אי פרסום התשקיף יאפשר לחברה להשתחרר מחובות הגילוי בשוק המשני. הוועדה הבהירה כי במקרים מסוימים תוצאה זו עשויה להיות בבחינת החוטא יוצא נשכר, וציינה כי מן הראוי שהרשות תגבש מדיניות ברורה לגבי מקרים דומים, כדי למנוע בעתיד הפרה מכוונת ומחושבת של חובת התשקיף.


אמצעי האכיפה וסבירותם: במסגרת ההסדר, הסכימו החברות ליטול על עצמן עיצום כספי בגובה של 200,000 ש"ח וכן עיצום כספי על תנאי בסכום זהה. על בעל השליטה הוטל עיצום כספי בגובה של 100,000 ש"ח וסכום זהה על תנאי וכן מניעת כהונה כנושא משרה בכירה בגוף מפוקח על תנאי לתקופה של חצי שנה, שיושת עליו במידה ובשנה מיום אישור ההסדר יבצע הפרה של סעיף 15 לחוק ניירות ערך.


הוועדה הדגישה את חומרת המקרים, הנובעת גם מאורך התקופה שבה בוצעו ההפרות וממגוון הדרכים שבהן פנו המשיבים לציבור לשם הצעת ניירות הערך שלהם. לפיכך, סברה הוועדה כי מצופה היה מן הרשות שתנקוט באמצעי אכיפה חמורים מאלה עליהם הסכימה בהסדר, ולו למען המטרה של "יראו וייראו". עם זאת, הוועדה החליטה להסתפק באמצעי האכיפה שהוסכמו עם הרשות בשל העובדה כי מדובר בהפרה ראשונה של הצעה לציבור ללא פרסום תשקיף שאישרה רשות ניירות ערך. הוועדה הדגישה כי זוהי סוגיה בעלת חשיבות בימים אלה בהם גיוסים מחוץ לבורסה הופכים נפוצים יותר ויותר. עוד הדגישה הוועדה, כי גישה מקלה בהפרה ראשונה מסוגה היא סבירה אם הפרות נוספות שיבוצעו יזכו בגישה מחמירה יותר, תוך שלילת התמריץ הנובע מטובת ההנאה או הרווח הנובעים מביצוע ההפרה על מנת שימנעו מההפרה להיות משתלמת מבחינה כלכלית.


בנוסף, הבהירה הוועדה ששיתוף הפעולה המלא של המשיבים עם הליכי הבירור והאכיפה הינו שיקול משמעותי לקולא; וציינה כי לפי הבנת רשות ניירות ערך ההפרות נעשו ברשלנות גרידא ובתום לב וכי אי ידיעת החוק, הגם שאינה פוטרת מאחריות להפרה, מהווה שיקול בקביעת חומרת ההפרה ואמצעי האכיפה הנאותים לגביה.


כמו-כן, הוועדה קיבלה את עמדת רשות ניירות ערך למניעת הכהונה על תנאי (חלף בפועל) על מי שכיהן כבעל השליטה וכדירקטור בחברות, בייחוד לנוכח שיתוף הפעולה המלא שגילה לאורך כל הדרך, וכן לנוכח האחריות למחדלים שקיבל על עצמו.


הוועדה הדגישה כי היא מצפה כי הפרות עתידיות של סעיף 15 לחוק ניירות ערך בידי גורמים כלשהם ייבחנו בידי הרשות בצורה מחמירה יותר, באופן שיעניק תג מחיר ממשי למעמד התשתיתי והמרכזי של חובת התשקיף שמטרתו הגנה על ציבור המשקיעים בשוק ההון.

 

מערכת G-Capital Markets
sagy@gornitzky.co.il עו"ד שרון ורקר-שגיא
shiloni@gornitzky.co.il עו"ד יאיר שילוני

המידע הכלול במסמך זה הינו מידע כללי ותמציתי בלבד, אינו מחליף את הצורך בעיון מלא ומעמיק בנוסח המלא של ההחלטה/הפרסום/הוראת החוק הרלוונטיים, הוא אינו מהווה חוות דעת משפטית או יעוץ משפטי ואין להסתמך עליו.
להרשמה לרשימת התפוצה נא לפנות למערכת G-Capital Market בכתובות המייל הרשומות לעיל.