עדכון לקוחות מתחום דיני העבודה- מאי 2017

לקוחות יקרים,

 

עדכון לקוחות: חובת הפקדת פיקדון בגין העסקת מסתננים


הרינו להביא לידיעתכם כי ביום 1.5.2017, נכנס לתוקפו תיקון לחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991, הקובע כי מעסיק של עובד זר שהוא מסתנן יפקיד עבורו פיקדון חודשי לצורך הבטחת זכאותו של העובד המסתנן לזכויות פנסיוניות ופיצויי פיטורים. פיקדון זה מחליף את החובה הקבועה בדין לתשלום לקרן פנסיה, תגמולים ופיצויי פיטורים.
1. סעיף 1יא1 לחוק קובע כי סכום הפיקדון הנדרש הינו 36% משכר עבודתו של המסתנן בחודש לגביו משולם הפיקדון בהתאם לחלוקה כדלקמן:
• חלק המעסיק - 16%.
• חלק העובד - 20% (לאחר ניכוי מס במקור).
2. סכומי הפיקדון ייצברו לזכות המסתנן מידי חודש בחשבון ייעודי המנוהל באמצעות רשות האוכלוסין וההגירה, והוא יוכל לקבלם בצאתו במועד מישראל יציאת קבע.
3. הפיקדון יופקד עבור עובדים זרים שהם "מסתננים" כהגדרת המונח בחוק, והעומדים בתנאים המצטברים הבאים:
• שוהים בישראל.
• שהייתם בישראל אינה מכוח אזרחות ישראלית או אשרת עולה או תעודת עולה או רישיון לישיבת קבע.
• המסתננים נכנסו לישראל שלא דרך תחנת גבול שקבע שר הפנים לפי סעיף 7 לחוק הכניסה לישראל, תשי"ב-1952 ("חוק הכניסה לישראל").
• בעלי רישיון לפי סעיף 2(א)(2) או 2(א)(5) לחוק הכניסה לישראל, על פי הנחיות בדיקת רישיון המסתנן.
4. בהתאם לנוהל ולתקנות עובדים זרים (דרך לתשלום פיקדון לעובד זר שהוא מסתנן), התשע"ז – 2017 (שטרם פורסמו), התשלום יתבצע באתר רשות האוכלוסין וההגירה. כמו כן, בעת תשלום הפיקדון, נדרש המעסיק למלא טופס תשלום מקוון.
5. מצורף לנוחותכם נוהל בנושא, שפורסם ע"י רשות האוכלוסין וההגירה.
6. יובהר, אי הפקדת פיקדון עבור מסתנן מהווה עבירה על החוק. הליכי אכיפה יינקטו נגד מעסיקים שלא יפקידו את כספי הפיקדון.

אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה ו/או הבהרה בעניינים אלו.

 

מיכאל איילון (שותף) (Michaela@gornitzky.com), 

 

להורדת המסמך כPDF


להרשמה לידיעונים נוספים: Marketing@gornitzky.com


חוזר זה הוכן על-ידי מחלקת דיני העבודה של משרד גורניצקי ושות'. המידע הכלול בחוזר זה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד, ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי. שאלות והבהרות נוספות ככל שידרשו בנוגע להשלכות המשפטיות ו/או בנוגע ליישום האמור בחוזר זה, ניתן להפנות לעו"ד מיכאל איילון האחראי על תחום דיני העבודה במשרדנו