עדכון לקוחות - חוק המאבק בטרור, 2016

31 באוגוסט 2016 חזרה אל כל המאמרים

עדכון לקוחות - חוק המאבק בטרור, התשע"ו - 2016 - הטלת חובת דיווח כפולה על מוסדות פיננסיים בקשר עם פעולה ברכוש טרור או אשר עשויה לקדם טרור


ביום 15 במאי 2016, לאחר הליך חקיקה שנמשך מספר שנים, אישרה הכנסת את חוק המאבק בטרור ("החוק" או "החוק החדש"). החוק קובע הוראות שונות ורבות בקשר עם המאבק בטרור, שעיקריהן בתחום המשפט הפלילי, הביטחוני והמינהלי.


במסגרת הוראות החוק השונות, נקבעו גם הוראות המתייחסות לחובות דיווח על פעולות ברכוש טרור (רכוש השייך לארגון טרור או רכוש הקשור לעבירה שהיא עבירת טרור), או על פעולה אשר עשויה לקדם פעילות טרור. אמנם חובות דיווח בנסיבות אלו היו, ככלל, קיימות גם קודם לכן במסגרת חוק איסור מימון טרור, שבוטל עם אישור חוק זה ומרבית מהוראותיו הוטמעו בו, אך החוק כולל שינויים מסויימים שיש בהם כדי להשפיע על היקף חובות הדיווח ועל אופן ביצוען.


השינוי העיקרי בהקשרי הדיווח של מוסדות פיננסיים בחוק החדש, לעומת הוראותיו של חוק איסור מימון טרור, הוא הטלת חובת דיווח גם למשטרת ישראל. כך, בעוד שבעבר על-פי חוק איסור מימון טרור מספיק היה שפעולה ברכוש דווחה בהתאם להוראות חוק איסור הלבנת הון, כעת מוטלת על גוף פיננסי חובה להעביר דיווח גם למשטרת ישראל, בנוסף לדיווח לרשות לאיסור הלבנת הון.


בדומה לחוק איסור מימון טרור, החוק החדש קובע חובת דיווח, על מי שהתבקש לעשות פעולה ברכוש במהלך עסקיו או במילוי תפקידו או בנסיבות בהן הייתה לו אפשרות ממשית לביצוע הפעולה, והיה לו חשד סביר כי המדובר בפעולה הקשורה ברכוש של ארגון טרור או שהוא תמורתו הישירה או הרווח הישיר של רכוש כאמור או אם יש בפעולה בכדי לקדם, לממן או לסייע לביצוע עבירת טרור חמורה או לתגמל בעבורה. בנוסף, נותרה על כנה ההוראה לפיה חובת הדיווח לא חלה רק על חשד הקיים במועד עשיית הפעולה, אלא גם אם החשד עולה בתוך שישה חודשים ממועד עשיית הפעולה.


יצויין, שבדומה לחוק איסור מימון טרור, גם החוק החדש מטיל את החובה לא רק כאשר מדובר בארגון טרור מוכרז, אלא גם כאשר מדובר בארגון אשר עונה על ההגדרה המהותית הקבועה בחוק לעניין זה. אם כי הדבר חורג מגדרי עדכון זה, נציין כי החוק החדש כולל שינויים שונים, וחלקם משמעותיים, הן בהגדרות הרלוונטיות (כדוגמת הגדרות "מעשה טרור" או "ארגון טרור") והן במנגנוני ההכרזה על ארגוני טרור.


הפרת הדרישות הקבועות בחוק עשויה להוות עבירה, שעונשה מאסר או קנס, אם לא הוכיח כי לא היה מודע שהארגון הוא ארגון טרור (לעניין זה ייראה אדם כמודע אם חשד ונמנע מלברר).


החוק קובע הוראת פטור מאחריות לפיה אי-עשיית פעולה או מעשה שנעשו בתום לב כדי להמנע מעבירה על פי החוק, וכן דיווח, גילוי או אי-גילוי שנעשו בתום לב לצורך קיום הוראות החוק, וכן פעולה בהתאם להוראות משטרת ישראל, אין בהם הפרה של חובות סודיות ונאמנות או של חובה אחרת לפי כל דין או הסכם, ואלו לא יובילו להטלת אחריות פלילית, אזרחית או משמעתית על הגוף הפיננסי.


החוק יכנס לתוקף ביום 1 בנובמבר 2016.

 

עדכון הלקוחות בפרסומם של תימור בלן (שותף), ניר קידר ושרון ריינגוירץ.

 

להורדת קובץ ה-PDF