מזכר מיסים - הליך נוהל גילוי מרצון

20 בנובמבר 2016 חזרה אל כל המאמרים
ביום 7 בספטמבר, 2014, רשות המיסים פרסמה נוהל גילוי מרצון (להלן: "הנוהל") במטרה לעודד נישומים לתקן את דיווחיהם ובתמורה לכך רשות המיסים, בתיאום עם פרקליטות המדינה, מוכנה להתחייב שלא יינקטו הליכים פליליים נגד מי שיבצע גילוי מרצון בהתאם לתנאי הנוהל. הנוהל חל על הכנסות ונכסים לא מדווחים, בין בישראל ובין מחוץ לישראל, בין שמקורם בהכנסות עסקיות ובין שמקורם בהכנסות פסיביות. 

הארכת נוהל גילוי מרצון
ביום 30 ביוני, 2016, פרסמה רשות המסים הודעה לפיה נוהל גילוי מרצון יוארך עד ליום 31 בדצמבר, 2016 ויחול גם על עבירות הלבנת הון שמקורן בעבירות מס. 
עד ליום 31 בדצמבר, 2016, ניתן להגיש בקשה לגילוי מרצון לפי שלושה מסלולים: (1) המסלול "הרגיל"; (2) המסלול האנונימי ו- (3) המסלול המקוצר, כמפורט להלן:
 • במסגרת המסלול "הרגיל", פרטי הזיהוי של המבקש גלויים ממועד הגשת הבקשה. 
 • במסגרת המסלול האנונימי, הבקשה מוגשת ללא ציון פרטיו של מגיש הבקשה, וזהותו תיחשף רק לאחר הסכמה עם פקיד השומה בנוגע לחבות המס ואופן הדיווח. 
 • במסגרת המסלול המקוצר, הבקשה תטופל בהליך מזורז, המאפשר לנישום להגיש דוחות מס מתוקנים. ניתן להגיש בקשה במסגרת המסלול המקוצר כאשר סך ההון שנכלל בבקשה אינו עולה על 2 מיליון ש"ח וההכנסה החייבת הנובעת ממנו אינה עולה על 0.5 מיליון ש"ח בשנות הדיווח. 
תנאים להליך גילוי מרצון
 • הגילוי מרצון יהיה כן, מלא וייעשה בתום לב.
 • במועד הפניה לגילוי מרצון אין בידי רשות המיסים מידע הקשור לגילוי מרצון, ולא נערכה חקירה או בדיקה בעניינים הקשורים לגילוי מרצון על ידי רשות המיסים או משטרת ישראל, לרבות ביחס לבן/בת הזוג של המבקש, חברות שבשליטתו ותיקי שותפים. 
 • רשות המיסים רשאית לא לאשר בקשה לגילוי מרצון אם קיים מידע הקשור לבקשה לגילוי מרצון ולו בעקיפין, ברשות שלטונית אחרת, באמצעי התקשורת, בהליכים אזרחיים ופליליים המתנהלים בערכאה שיפוטית בישראל או מחוץ לישראל.
 • במקרים חריגים, בהם מתקיימות נסיבות אישיות יוצאות דופן (כגון מחלה קשה), רשאית רשות המיסים לאשר בקשה לגילוי מרצון, אף אם קיים מידע כמפורט לעיל. 
תנאים נוספים
 • אדם זכאי ליהנות מהליך גילוי מרצון פעם אחת בלבד. בקשה נוספת תתקבל רק בנסיבות מיוחדות, כגון מחלה קשה או גילו המתקדם של המבקש. 
 • הנוהל לא יחול על הכנסות שמקורן בפעילות לא חוקית.
 • החסינות בהליך הפלילי תחול רק לגבי המידע שנמסר במסגרת הליך גילוי מרצון. 
 • לא אושרה הבקשה לגילוי מרצון, רשות המיסים לא תעשה שימוש במידע שבבקשה, לא בהליכים פליליים ולא בהליכים אזרחיים. אולם אם הבקשה לא נעשתה בתום לב ובאופן כן ומלא אזי לא תינתן למבקש חסינות מההליך הפלילי ורשות המיסים תוכל להשתמש בנתונים שמסר המבקש כראיה בהליכים פליליים ובהליכים אזרחיים. 
רשות המיסים פתחה את שערי נוהל גילוי מרצון גם ליהלומנים
 • עד לאחרונה, יהלומנים היו מנועים בפועל מלהסדיר את עניינם במסגרת נוהל לגילוי מרצון, וזאת עקב הייחודיות והמורכבות של ענף היהלומים.
 • בעקבות מאמצים שננקטו על ידי בורסת היהלומים הישראלית והתאחדות תעשייני היהלומים (המיוצגים על ידי משרדנו), יהלומנים רשאים עתה להגיש בקשה לגילוי מרצון במסגרת הנוהל. על יהלומנים יחולו הכללים הרגילים החלים על כלל הנישומים במדינת ישראל. 
 • בה בעת, בעקבות משא ומתן שניהלו ראשי ענף היהלומים עם רשות המיסים, מתגבש בימים אלו מתווה להפעלת הנוהל לגבי יהלומנים. המתווה אמור להסדיר את אופן מיסוי ההכנסות והנכסים הלא מדווחים במסגרת הגילוי מרצון, בדגש על המאפיינים הייחודיים של הענף. 
הכללת עבירות מס בחוק איסור הלבנת הון
ביום 7 באפריל, 2016, פורסם תיקון מספר 14 לחוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000 (להלן: "החוק"), לפיו החל מיום 7 באוקטובר, 2016 יוספו לרשימת עבירות המקור שבחוק, עבירות מס בתחומי מס הכנסה, מס ערך מוסף ומיסוי מקרקעין. משמעויותיו של התיקון לחוק, בין היתר, הן:
 • רף ענישה מחמיר יותר של עד עשר שנות מאסר.
 • אפשרות לחילוט הרכוש של מלבין ההון בשווי הרכוש שנעברה בו העבירה, ששימש לביצוע העבירה, שאפשר את ביצועה או שיועד לכך. 
 • העברת מידע לרשות המסים ממאגר המידע המנוהל ברשות לאיסור הלבנת הון.

 להורדת המסמך כ PDF

 

למידע נוסף ניתן ליצור קשר עם עו"ד (רו"ח) דניאל פסרמן (paserman@gornitzky.co.il) או עו"ד (רו"ח) ענבר ברק-בילו (inbarb@gornitzky.co.il) או עו"ד (רו"ח) מיכל קרצברון (michalk@gornitzky.co.il) במשרד עורכי דין גורניצקי ושות' 03-7109191.

 

 

מזכר תמציתי זה כולל מידע כללי בלבד ואינו מהווה או מחליף ייעוץ משפטי כלשהו ואין להסתמך עליו. מאחר שנושאים אלו מורכבים ותלויים בנסיבות כל מקרה ומקרה, והם נוגעים להיבטים מיסויים ומשפטיים שונים, יש לבחון באופן מעמיק ומלא כל מקרה על פי נסיבותיו הספציפיות.