גורניצקי מייצגים את בנק הפועלים בתובענה ייצוגית בקשר עם דוחות כספיים שפורסמו על ידו.

12 בספטמבר 2017 חזרה אל כל החדשות
גורניצקי ייצגו את בנק הפועלים בבקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה נגד הבנק ונגד נושאי משרה במסגרתה נטען כי המשיבים הפרו את הדין כאשר נמנעו מלפרסם כי בדוחות הרבעוניים של הבנק הופרשו סכומים בגין החקירה המתנהלת נגד הבנק בארה"ב וכן לא גילו את שיעורן של הפרשות אלה, על אף שמדובר במידע מהותי אותו הבנק היה מחויב לחשוף ואי גילויו מהווה הטעיה. בשבוע שעבר ניתן פסק דינה של כב' השופטת רות רונן אשר דחה את הבקשה. 

את בנק הפועלים ייצגו פנחס רובין (ראש המשרד), ירון אלכאוי (שותף) ועו"ד שירין גבאי מצגר.