גורניצקי ייצגו את חברת מליסרון בע"מ במהלך של הצעות רכש חליפין להחלפת שתי סדרות אגרות חוב.

גורניצקי ייצגו את מליסרון בע"מ במהלך של הצעות רכש חליפין, שבמסגרתו הוחלפו אגרות חוב בעלות מח"מ קצר באגרות חוב בעלות מח"מ (משך חיים ממוצע) ארוך, באמצעות הרחבת שתי סדרות אגרות חוב נסחרות והחלפתן בשתי סדרות אגרות חוב נסחרות אחרות, וזאת בהיקף כולל של כ-377 מיליון ₪.
הצעות רכש החליפין בוצעו באמצעות הליך של מכרז על יחס ההחלפה, המאפשר לחברה לבחור את יחס ההחלפה בין אגרות החוב המוחלפות לבין אגרות החוב המחליפות, וכן את כמות אגרות החוב אותן החברה מעוניינת להחליף, בהתאם להצעות המחזיקים.


החברה יוצגה על ידי שרון ורקר-שגיא (שותפה), ענבל זכאי-חורב (עו"ד בכירה) ושרון שטראוס (עו"ד).