גורניצקי ייצגו את מנורה מבטחים בגיוס הון רובד 2 בסך של כ-253 מיליון ₪.

גורניצקי ייצגו את מנורה מבטחים גיוס הון בע"מ מקבוצת מנורה מבטחים, בהנפקה לציבור של סדרה חדשה של כתבי התחייבות נדחים, בהיקף כולל של כ-253 מיליון ש''ח שתמורתם הוכרה כהון רובד 2 של מנורה ביטוח בהתאם לאישור של הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר.


החברה יוצגה על ידי שרון ורקר-שגיא (שותפה) ושרון זיתוני (עו"ד).